11

فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ

falaa iqtahama al'aqabata


Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar.

Tafsir al-Jalalain(Maka kenapa ia tidak) atau mengapa ia tidak (menempuh jalan yang sulit?)